അവസാനത്തെ അദ്ധ്യായങ്ങള്‍ഞാന്‍
യൗവനത്തില്‍
കൊഴിഞ്ഞ 
ഒരു പച്ചില

അവള്‍
പ്രണയമാം
പ്രളയത്തില്‍ 
ഒലിച്ചുപോയ 
ഒരു മാന്കുട്ടി

കവിത
മൗനം
അലറ്ച്ചയായ്
പ്രതിധ്വനിക്കുന്ന
ഒരു തീരം

വീട്
രക്ഷപ്പെടാനാവാത്ത
ഒരു ചുഴി

ഈ മരണം
ജയിച്ച 
യുദ്ധത്തിനു ശേഷം
മുറിവ് കെട്ടുന്നത് പോലെ
ഒരു സുഖം

ഇത്
അന്ത്യമൊഴി

No comments:

Post a Comment

നിങ്ങള്‍ എന്ത് പറയുന്നു എന്നറിയാന്‍ താല്പര്യമുണ്ട്